Про управління:
(положення)

1. Загальні положення

1.1. Радомишльське міжрайонне управління водного господарства Житомирської області (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства , рішеннями обласної та місцевої державної адміністрації, Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять (далі - БУВР Прип'яті ), цим Положенням.

1.3. Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Радомишльського, Коростишівського, Малинського, Брусилівського, Овруцького і Народицького районів Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Радомишльського, Коростишівського, Малинського, Брусилівського, Овруцького, Народицького районів Житомирської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, печатку зі своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва – Радомишльське міжрайонне управління водного господарства.

Скорочена назва - Радомишльське МУВГ .

Юридична адреса: індекс 12201, місто Радомишль, вул. Микгород, №107.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, печатку зі своїм найменуванням.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Радомишльського, Коростишівського, Малинського, Брусилівського, Овруцького, Народицького районів Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2. В межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

2.1.3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, проведення на договірних засадах технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем та подачі води на зволоження, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів, що знаходяться на балансі Управління.

2.1.4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.

2.1.5. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

2.1.6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз.

2.1.7. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції БУВР Прип’ять , органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації
2.2.2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів.
2.2.3. Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем.
2.2.4. Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, забезпечення раціонального використання водних ресурсів.
2.2.5. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, іншими організаціями, підприємствами і установами.
2.2.6. В межах своєї діяльності визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.
2.2.8. Обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів.
2.2.9. В межах своєї діяльності приймає участь у виконанні державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
2.2.11. Здійснює організацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.
2.2.12. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем.
2.2.13. Здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління.
2.2.14. Здійснює облік державного меліоративного фонду, паспортизації систем, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонт.
2.2.15. Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.
2.2.16. Здійснює проведення гідрометричних робіт.
2.2.17. Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.;
2.2.17. Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів.
2.2.18. Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогогосподарських об'єктів
2.2.19. Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства.


2.2.20. Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій.
2.2.21. Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску повені та паводку на об'єктах Управління.
2.2.22. Здійснює виконання заходів в межах своєї діяльності, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
2.2.23. Виконує роботи, пов'язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.
2.2.24. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд.
2.2.25. Виконує роботи з ремонту гідротехнічних споруд, меліоративних каналів, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів в межах своїх повноважень.
2.2.26. Визначає існуючий та перспективнй потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи.
2.2.27. Готує пропозиції в межах своєї діяльності щодо паспортизації малих річок та подає їх БУВР Прип'яті.
2.2.28.Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів .
2.2.29. Розглядає та погоджує у межах своєї компетенції технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем .
2.2.30. Забезпечує відкритість діяльності Управління та роз'яснює вимоги водного законодавства України шляхом взаємодії зі ЗМІ.
2.2.31. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.
2.2.32. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку:
2.2.33. Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів
2.2.34. Забезпечує виконання всіма посадовими особами обов'язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.
2.2.35. Здійснює перерозподіл (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності Управління шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні обєкти ) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам.
2.2.36. Здійснює державний облік водокористування.
2.2.37. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю.
2.2.38. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.